Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Betaling en incassokosten

  1. De cliënt dient de betaling contant en passend te geschieden tijdens de afspraak.
    (Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij zo min mogelijk contant geld in kas.)
  2. De cliënt is van rechtswege in verzuim, indien de cliënt in gebreke blijft van een tijdige betaling van een factuur. De cliënt is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de cliënt de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Relaxx kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet de lopende rente en eventuele incassokosten worden voldaan.
  4. De cliënt is nooit gerechtigd tot verrekening van hetgeen dat hij aan Relaxx verschuldigd is. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  5. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van de cliënt, indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Relaxx echter hogere kosten voor incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. Eveneens is de cliënt over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

Annulering en niet nakomen van afspraken

  1. De cliënt dient bij verhindering de afspraak minimaal 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. Telefoonnummer: 06 466 10 323. Indien de cliënt wordt doorgeschakeld met de voicemail, spreekt deze duidelijk naam, telefoonnummer, datum en tijd van de gemaakte afspraak in.
  2. Wanneer er zonder geldige reden binnen 24 uur voor de behandeling de afspraak wordt geannuleerd en bij het (zonder geldige reden) niet verschijnen op de afspraak is Relaxx gerechtigd de kosten van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. Indien cliënt meer dan twee maal achtereenvolgend een afspraak annuleert (ongeacht punt 1 hierboven), zal voor de derde (en elke daaropvolgende) annulering de kosten van de massage plus €10,- annuleringskosten worden berekend.

[ultimate_gdpr_terms_accept]